นพวารเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ

นพวารเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ

0 1026

 

นพวารเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ
บทนำ
บทนำ 1

บทนำ 2

นพวาร วันที่ 1 “ดวงดาวแห่งความเชื่อ” นพวาร วันที่ 2 “ดวงดาวแห่งการอ่อนน้อม”
นพวาร วันที่ 4 “ดวงดาวแห่งการรับใช้” นพวาร วันที่ 5 “ดวงดาวแห่งการสรรเสริญ”
นพวาร วันที่ 7 “ดวงดาวแห่งการพบปะ” นพวาร วันที่ 8 “ดวงดาวแห่งการเติมเต็ม”

www.fma.or.th