MU กับ… Bangkok Bible contest ครั้งที่ 2

IMG_4315

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน และครูลัดดาวัลย์ วงศ์อู่ทอง ได้นำตัวแทนนักเรียนคาทอลิกระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 18 คน เข้าร่วมแข่งขัน Bangkok Bible contest ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมบ้านผู้หว่าน สามพราน มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 144 ทีม แยกเป็นระดับประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษา โดยการศึกษาพระวรสารนักบุญลูกา การแข่งขันครั้งนี้นักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 1 นอกนั้นผ่านเกณฑ์ 70 เปอร์เซ็นต์ การแข่งขันในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการแข่งขันที่แสดงถึงพลังของเยาวชนในความสามารถที่จะรักและอ่านพระคัมภีร์อย่างแท้จริง  read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *