ม.อ.ร่วมค่ายผู้นำเยาวชนซาเลเซียน

00

ระหว่างวันที่ 19- 21 สิงหาคม 2559 ซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน นำนักเรียน จำนวน 12 คน

เข้าค่ายผู้นำเยาวชนซาเลเซียน 2559 ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ในหัวข้อ “เยาวชนผู้นำ มีจิตอาสา มีความเมตตา รักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อเป็นการฝึกเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีจิตอาสารับใช้ผู้อื่น มีความเมตตากรุณาต่อผู้ที่รอบข้างมีภาวะผู้นำและมีจิตอาสา เรียนรู้การดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเยซูเจ้าในพระสมณสาส์น “สรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า” (Laudato Si’) และตามจิตตารม์การดำเนินชีวิตโอกาสปีแห่งเมตตาธรรม พวกเขาต่างได้สัมผัสกับธรรมชาติ (ดินน้ำลมไฟ) และได้สัมผัสกับบรรยากาศของเยาวชนในครอบครัวซาเลเซียน

Read More >>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *