เรียงร้อยด้วยใจ รัก รับใช้ ด้วยใจยินดี

01 (Large)

วันที่ 9-10 กันยายน 2022  หมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ หาดใหญ่  ทำฉลองวันกตัญญู โดยระดับโรงเรียนได้จัดในวันที่ 9 กันยายน 2022  เริ่มด้วยวจนพิธีกรรมขอบคุณพระเจ้าและพระมารดามารีย์ที่ทรงปกป้องคุ้มครอง ตลอดมา  มีการกล่าวสุนทรพจน์ของนักเรียน และมอบของที่ระลึกจากคณะนักเรียน  ศิษย์เก่า  กลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงาน  กลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร (SSYV ) กลุ่มคณะกรรมการนักเรียนและมี ด้วยการแสดงละคร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ชุด “เรียงร้อยด้วยใจ รัก รับใช้ ด้วยใจยินดี” เพื่อเป็นการขอบคุณซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีและคณะซิสเตอร์ โดยได้ร้อยเรียงเรื่องราวในชีวิตประจำวันของซิสเตอร์ที่สัมผัสได้เพื่อแสดงถึง ความรัก ความกตัญญูรู้คุณต่อผู้ให้การอบรมทุกท่าน  เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมแห่งความกตัญญูรู้คุณ แก่นักเรียน หลังการแสดงทุกท่านได้รับแจกไอศกรีมเป็นการเฉลิมฉลองวันกตัญญูในบรรยากาศซาเลเซียน และในช่วงเย็นคณะครูได้แสดงความกตัญญูรู้คุณแก่คณะซิสเตอร์

ในวันที่ 10 กันยายน 2022   การฉลองระดับหมู่คณะหมู่คณะได้เริ่มต้นด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยบาดหลวงสุเทพ จูสวย เป็นประธานในพิธี  ซึ่งมีหมู่คณะซิสเตอร์ ครูพี่เลี้ยง และนักเรียนประจำเข้าร่วมร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้ เพื่อวอนขอพระพรจากพระเจ้าสำหรับตัวแทนของพระมารดามารีย์ท่ามกลางเรา คือ ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ขอบคุณท่านที่ปลุกเร้าหมู่คณะของเราให้ทีละเล็กทีน้อย กลับกลายเป็น “บ้านแห่งความรักพระ”  ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศครอบครัวที่อบอุ่น เรียบง่าย  เป็นกันเองระหว่างสมาชิก คุณครูผู้ดูแลและนักเรียนประจำ  จากนั้น หมู่คณะได้บทบาทสมมติ เรื่องงานเลี้ยงแต่งงานที่หมู่บ้านคานา ด้วยความเรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้ง ผ่านสุนทรพจน์ที่กลั่นออกมาจากใจของสมาชิกแต่ละคน  ช่วงเย็นได้มีการแสดงจากกลุ่มนักเรียนประจำ  พนักงานและคุณครูพี่เลี้ยงอย่างสนุกสนานร่าเริงในบรรยากาศแบบครอบครัว ที่แสดงออกถึงใจที่รู้คุณในความดีงามต่าง ๆ ที่ได้รับ  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *