ธมอ กับการพัฒนาประกาศข่าวดีในสังคมร่วมสมัย

01_20220709_165559 (Large)

วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2022  ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานคำสอนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จัดการอบรม “พัฒนาการประกาศข่าวดีในสังคมร่วมสมัย”  ณ บ้านธารพระพร อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม   มีซิสเตอร์ ครูคำสอน และเยาวชนในขั้นฝึกอบรม (เปรอัสปิรันต์) เข้าร่วมจำนวนทั้งหมด 36 คน   โดยมีคุณพ่อ ยอแซฟ ทัศมะ กิจประยูร และทีมงานคำสอนของสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นวิทยากรในหัวข้อ “การสอนคำสอนและวัฒนธรรมดิจิทัล”  และคุณพ่อยอแซฟ ไพศาล ยอแซฟ  ให้ความรู้เกี่ยวกับ “กฎหมายพระศาสนจักรและหลักศีลธรรมในปัจจุบัน”   ผู้รับการอบรมให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเล่นเกมพระคัมภีร์ และสร้างบรรยากาศสนุกสนานในการเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัลที่หลากหลาย นอกจากนั้นยังได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นในกรณีศึกษาจากคำถามของผู้เรียนคำสอน  ที่ต้องการคำตอบที่มีความถูกต้องตามหลักคำสอนและกฎหมายพระศาสนจักร

ในวันที่สอง ซิสเตอร์ฉวีวรรณ เกษทองมา และทีมงานฝ่ายสื่อสารมวลชน  ได้อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “งานคำสอนกับสื่อดิจิทัล” เป็นการเรียนรู้และฝึกทักษะปฏิบัติในการผลิตสื่อเพื่อการสอนคำสอน โดยใช้แอพลิเคชั่นสร้างสรรค์งานนำเสนอที่มีความหลากหลายรูปแบบให้เหมาะสมกับงาน พอดีกับความสามารถ และตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งเน้นการฝึกฝนในสิ่งที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการพัฒนางานคำสอน  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *