เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

02

วันที่ 27 มิถุนายน 2022  โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้เข้าร่วมใน “โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ประจำปี 2565  โดยมี ซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์  พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ร่วมเดินขบวนพร้อมกับโรงเรียนบ้านปากดง โรงเรียนบ้านนาจาน โรงเรียนบ้านฝาง และโรงเรียนดงค้า ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  โดยมีนายพงษ์พิพัฒน์ โคตรกำกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นประธานในพิธี พร้อมกับคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่
ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดกิจกรรมที่วัดพระวิสุทธิวงศ์  จากนั้นตัวแทนเยาวชนแต่ละโรงเรียนได้แสดงความคิดเห็นและเชิญชวนให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการร่วมต่อต้านยาเสพติด รวมถึงผลร้ายที่เกิดขึ้นในสังคมเพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด จากนั้นมีการเดินขบวนรอบหมู่บ้าน บริเวณชุมชนใกล้เคียง สุดท้ายมีการมอบเกียรติบัตรให้แต่ละโรงเรียน และประธานกล่าวปิดพิธี  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *