สมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมอุดรธานี

0

วันที่ 21 มิถุนายน 2022  ซิสเตอร์ อุษณีษ์ ธีระพัชรรังษี และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง พร้อมผู้แทนครู  ประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565  เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี  “3 ปีการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม สืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัย ใส่ใจประโยชน์ส่วนรวม”  ที่จัดขึ้นโดยศูนย์คุณธรรม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีและภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดอุดรธานี ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  โดยมีนายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีกล่าวรายงาน และนายสยาม ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวเปิดงาน   …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *