โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเด็กและเยาวชน

00

วันที่ 21 พฤษภาคม  2022  ซิสเตอร์พรรณี จารุวิภาค ซิสเตอร์โยธิกา บุญธาตุ กลุ่มเปรอัสปีรันต์ คุณครูผู้ดูแลและนักเรียนธิดารักษ์ เข้าร่วมรับการอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองให้รู้เท่าทันสื่อ เสพสื่ออย่างมีสติ รู้เท่าทัน ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และป้องกันปัญหาการหย่าร้าง”  ณ ศูนย์อบรมมูลนิธิอโณทัย จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐมร่วมกับมูลนิธิอโณทัย  มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 35 คน โดยมีคุณพ่อทศพร นารินรักษ์ ประธานมูลนิธิอโณทัย  อัยการวุฒิชัย พุ่มสงวน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัว  เซอร์มารีชาร์ลส นารี พิมพ์เบ้าธรรม อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับทัศนคติเรื่องเพศ การสร้างจิตสำนึกตระหนักรู้เท่าทันสื่อ การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และการป้องกันการหย่าร้าง  เพื่อให้เยาวชนเข้าใจมากยิ่งขึ้นถึงสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และสร้างความมั่นใจในการเลือกสิ่งที่ดีและถูกต้องเหมาะสมในการเจริญชีวิตประจำวัน  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *