ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศาสนสัมพันธ์

458493

วันที่ 19 พฤษภาคม 2022   ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง   ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานธรรมทูตของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ระดับแขวง   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์ และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2022 อาคารชั้น 9 สภาพระสังฆราช ช่องนนทรี 14   โดยมีบิชอป ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ เป็นประธานการประชุม และบาทหลวงเสนอ  ดำเนินสดวก เลขาธิการคณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม  ผู้เข้าร่วมประชุม 25 ท่าน  ผู้แทนจากทุกสังฆมณฑลและองค์กรนักบวช ได้รายงานผลการดำเนินกิจกรรมในปี 2021-2022   บรรยากาศในการประชุมมีความเป็นกันเอง และทุกคนดีใจที่ได้พบปะกันในบรรยากาศแบบครอบครัว  โอกาสนี้คณะกรรมการได้ส่งความสุขและร้องเพลงเนื่องโอกาสคล้ายวันเกิดของบาทหลวง เสนอ ดำเนินสดวก  โอกาสครบรอบวันเกิด 68 ปีของท่านด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *