เปิดเว็บไซต์ 150 ปี ธมอ

000

วันที่ 24 ตุลาคม 2021    ในโอกาสวันแพร่ธรรมสากล และวันระลึกถึงพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์  ฝ่ายสื่อสารมวลชนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ นำเสนอเว็บไซต์ใหม่ที่เปิดในโอกาสการเตรียมฉลองครบรอบ 150 ปี ของการก่อตั้งคณะในปี 2022    โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อการประชาสัมพันธ์การเฉลิมฉลอง และเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ระดับโลก และระดับแขวงไทย  โดยมีการรวบรวมข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ของคณะ  อัตชีวประวัติของนักบุญผู้ตั้งคณะ  คำเตือนสอนของอัคราธิการิณีซึ่งเป็นมรดกฝ่ายจิตตามพระพรพิเศษซาเลเซียน  สื่อส่งเสริมความศรัทธาต่อพระมารดาองค์อุปถัมภ์ และกิจกรรมการเตรียมฉลอง 150 ปี สำหรับเยาวชนและผู้สนใจทั่วไป    โอกาสนี้ ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล ผู้รับผิดชอบฝ่ายอภิบาลเยาวชน กล่าวต้อนรับและทักทายผู้เข้าร่วมการเปิดงานผ่านระบบออนไลน์ และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเตรียมฉลอง 150 ปี ของคณะ   ที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบและได้รับการตอบสนองจากสมาชิกผู้รับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ เป็นอย่างดี  และฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการเผยแผ่ข้อมูลข่าวสารระดับคณะสู่สมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนและแวดวงเยาวชนได้รับทราบ  ดังนั้น จึงขอให้ก้าวเดินนี้เป็นการร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้การเตรียมฉลอง 150 ปี ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความหมายมากยิ่งขึ้น  อีกทั้ง ยังได้แสดงความขอบคุณสำหรับทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีทั้งสมาชิก ธมอ  คุณครู  ศิษย์เก่า และฆราวาส ที่ได้ร่วมทำงานด้วยความเสียสละเพื่อสร้างสรรค์ผลงานในสื่อออนไลน์ได้อย่างน่าประทับใจ  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *