พบปะนักเรียนคาทอลิกแบบออนไลน์

01

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564    คณะซิสเตอร์โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี จัดให้มีการพบปะนักเรียนคาทอลิกด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม google meet โดยคุณพ่อฟรังซิส สุรพงษ์ ลาบุดดี คุณพ่อเจ้าอาวาสอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี เป็นผู้เปิดการอบรมทักทายสไตล์คุณพ่อเจ้าวัดกับลูกวัดนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนเซนต์เมรี่  ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 73 คน   ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณี เชิญชวนบรรดาซิสเตอร์ผู้สอนคำสอนทุกคนเข้าร่วมการพบปะกับเด็กๆ พูดคุยในด้านความเชื่อคริสตชน เรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการร่วมมือกันสร้างบรรยากาศ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามคำเชิญของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส และมีกิจกรรมช่วงผ่อนคลายด้วยการเล่นเกมทายภาพ อุปมาจากพระวรสาร ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Synod และส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนเพื่อเตรียม 150 ปี การก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ซึ่งได้เชิญชวนให้นักเรียนติดตามในช่องทาง Facebook YouTube Instagram และ tiktok นักเรียนทุกคนมีความสุขในการพบปะในรูปแบบ News normal  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *