บอกเล่าข่าวสมัชชา…การศึกษาและไตร่ตรอง ก้าวเดินของการทำงานร่วมกัน

1-Commissioni-696x464

กรุงโรม (ประเทศอิตาลี)   หลังจากการเปิดสมัชชาของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์อย่างเป็นทางการไปแล้วในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2021  ที่ประชุมสมัชชาใหญ่ได้กำหนดเส้นทางการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน โดยการลงลึกในหัวข้อและวัตถุประสงค์หลักของสมัชชาครั้งที่ 24 คือ “ปลุกความสดชื่นแรกเริ่มของความเบ่งบานแห่งกระแสเรียกในคณะ” ยอมให้พระมารดามารีย์นำเราในการเกิดใหม่ในองค์พระจิตเจ้า เพื่อให้หมู่คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์บรรลุถึงการเป็น “หมู่คณะผู้ก่อให้เกิดชีวิตในใจกลางสังคมร่วมสมัย”   ซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ในพระวาจาพระเจ้าที่เล่าถึงงานเลี้ยงที่คานา   โดยมีขั้นตอนในการศึกษาและไตร่ตรองแนวทางของสมัชชาใน 3 มิติ คือ 1) หมู่คณะกระแสเรียก : การตอบรับ “si” ที่รื้อฟื้นในกาลเวลา  2) หมู่คณะซีน็อด : วิถีซีน็อดแบบมอร์เนเซ  และ 3) หมู่คณะธรรมทูตประกาศก : มอร์เนเซที่ก้าวออกไป     ที่ประชุมทำการศึกษาไตร่ตรองแต่ละหัวข้อพร้อมกันในระดับกลุ่มย่อย และวินิจฉัยคำตอบของหมู่คณะระดับแขวงทั่วโลกในสามมิติ คือ การรับรู้ การตีความ และการเลือก  โดยอาศัยการทำประสบการณ์ในการแบ่งปัน การรับฟัง และการสนทนาที่สร้างสรรค์ การคิดร่วมกัน และการไตร่ตรองในบรรยากาศที่เต็มด้วยด้วยความกระตือรือร้นและมีเนื้อหาที่เข้มข้นเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *