ธมอ ร่วมประชุมโครงการสร้างสันติภาพแห่งความเชื่อในวิถีชีวิตคริสตชน

01

วันที่ 3 กันยายน 2021   ซิสเตอร์ พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานธรรมทูตระดับแขวง เชิญชวนผู้รับผิดชอบฝ่ายงานธรรมทูตระัดบบ้าน และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมของ 5 องค์กรคริสต์ ในโครงการสร้างสันติภาพแห่งความเชื่อในวิถีชีวิตคริสตชน  ซึ่งจัดการประชุมในระบบออนไลน์ โดยมี บิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน   นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมศาสนา ได้กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งให้โอวาทและผู้ที่ร่วมประชุมออนไลน์  คุณพ่อเสนอ ดำเนินสะดวก เลขาธิการคณะกรรมการคาลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ เป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการ   ผู้แทนพิเศษจาก 5 องค์การคริสต์  ได้แบ่งปันพระวาจาของพระเจ้าในหัวข้อ “จงดำรงอยู่ในความรักของเราเถิด ท่านจะเกิดผลมาก” (เทียบ ยน 15:5-9)   สมาชิกจากหมู่คณะต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบ Zoom  และประทับใจในการแบ่งปันของวิทยากรที่มีความมั่งคั่งในการนำพระวาจาของพระเจ้ามาอธิบายเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันง่ายต่อการนำไปปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดความรักกันฉันพี่น้องมากขึ้น  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *