“พระพรของพระเจ้า…”

IMG_0911 (Large)

ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2021    หมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง มีความยินดีที่ได้ต้อนรับซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง โอกาสการเยี่ยมบ้านประจำปี ในบรรยากาศของความชื่นชมยินดีและรักรู้คุณต่อพระเจ้า สำหรับพระพรอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้ประทานให้แก่หมู่คณะ ผ่านการพบปะพูดคุยส่วนตัวกับสมาชิกแต่ละคน การแบ่งปันที่เอื้อต่อการก้าวหน้าทั้งในด้านชีวิตจิต ด้านชีวิตหมู่คณะ และด้านชีวิตการอภิบาล รวมทั้งการให้กำลังใจแก่สมาชิกและบรรดาพนักงานที่จะ “ฮึกเหิม” พัฒนาตนให้ถึงที่สุด อันจะทำให้พระคุณของพระเจ้าที่ประทานให้แก่ แต่ละคนนั้น จะเกิดผล 30 เท่าบ้าง 60 เท่าบ้าง และ 100 เท่าบ้าง  “…พวกเราชาวเอาซีลีอุม ขอขอบพระคุณ พระเจ้าและซิสเตอร์นิภา ผู้แทนของพระองค์ ท่ามกลางเรา…ด้วยใจรู้คุณ”  more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *