ศักดิ์ศรีสตรี สร้างสรรค์ชีวิตครอบครัว

DSCF5951 (Large)

วันที่ 6 มีนาคม 2021 เยาวชนบ้านธิดารักษ์และเยาวชนหญิง “บ้านมารีย์นิรมล” ของคณะภคินีแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธิ (ซิสเตอร์แม่ปอน) เข้าร่วมอบรมโอกาสวันสตรีสากลในหัวข้อ “คุณค่า ศักดิ์ศรี และการมีส่วนร่วมของสตรีในการสร้างสรรค์ชีวิตครอบครัว พระศาสนจักร และสังคม”   ซิสเตอร์มาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ อธิการิณี เปิดการอบรมโดยการอ่านสาส์นวันสตรีสากลประจำปี 2564 จากพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรี ปีนี้องค์การสหประชาชาติได้ให้คำขวัญว่า “ภาวะผู้นำของผู้หญิง เพื่อบรรลุอนาคตแห่งความเท่าเทียมในโลกยุคโดวิด” เป็นการยกย่องบรรดาสตรีทั่วโลกที่มีส่วนร่วมในบทบาทหน้าที่ฐานะบุคลากรสาธารณสุข และในการแสดงภาวะผู้นำในการแก้ปัญหาวิกฤติการระบาดของโควิด-19   จากนั้นได้เชิญคุณพ่อศราวุธ แฮทู พระสงฆ์สังฆมณฑลเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เป็นวิทยากรจุดประกายความรู้ด้านจริยศาสตร์ และมโนธรรมเรื่องกฎหมายไทย ข้อ 301 และ 305 เกี่ยวกับการอนุญาตทำแท้ง พร้อมทั้งปลุกจิตสำนึกที่ถูกต้องตามคำสอนของกฎหมายพระศาสนจักรและศีลธรรม เพื่อดำรงตนในศักดิ์ศรีของสตรีอย่างเต็มเปี่ยม บรรยากาศการอบรมมีความเอาจริงเอาจังและสนุกสนานร่าเริงแบบเยาวชนซาเลเซียน  ซึ่งนำโดยซิสเตอร์วิไลพร เต็มอรุณรุ้ง และเยาวชนธิดามารีย์ โดยเน้นอุดมการณ์ประจำปี “รวมพลังเยาวชน สร้างสรรค์สังคมด้วยคุณธรรม” และคำขวัญของอัคราธิการคณะซาเลเซียน “ขับเคลื่อนด้วยความหวัง”   จบกิจกรรมด้วยการร่วมเป็นหนึ่งเดียวในการขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันในพิธีบูชาขอบพระคุณ  …more photos… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *