ธมอ ร่วมสัมมนา “พ.ร.บ.มาตรา 301 และ 305 กับจุดยืนคาทอลิก”

01

วันที่ 28 มกราคม 2021    ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ซิสเตอร์เอลด้า บารัตติโน ผู้ช่วยเลขานุการ  และ ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้ประสานงานฝ่ายงานธรรมทูตระดับแขวง  เข้าร่วมสัมมนา “พ.ร.บ.มาตรา 301 และ 305 กับจุดยืนคาทอลิก”   ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะนักบวชที่เข้าร่วม คือ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ  คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร คณะศรีชุมพาบาล และคณะคามิลเลียน   การสัมมนาได้จัดทั้งในรูปแบบทางไกลผ่านระบบ ZOOM   ดำเนินการโดยภาคี 5 หน่วยงาน นำโดยกรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย  การจัดสัมมนาครั้งนี้มีขึ้นเพื่อชักชวนให้คิดไตร่ตรองในด้านประเด็นทางกฎหมายบ้านเมือง รวมทั้งบทบาทขององค์กรศาสนาและภาครัฐ ในการวางแผนจัดระบบดูแลและเยียวยาสตรี  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ รวมถึงเข้าใจมุมมองและจุดยืนของพระศาสนจักรคาทอลิก โดยหวังเป็นเวทีการสร้างความเข้าใจใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหา  ในโอกาสนี้ บิชอป ฟิลิป บรรจง ไชยรา ประธานกรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดเวทีสัมมนา ในหัวข้อ “จุดยืนของพระศาสนจักรคาทอลิก เรื่องการปฏิสนธิ คุมกำเนิด และการทำแท้ง”   โดยมี บาทหลวงอนุชา ไชยเดช ผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการและร่วมอภิปราย ซึ่งการเสวนาเป็นการแสดงหลักการและเหตุผล ตามหลักจริยธรรม และจุดยืนอันมั่นคงของพระศาสนจักรคาทอลิกที่ไม่เห็นด้วยกับการทําแท้งด้วยความจงใจ (direct abortion)  เพราะความเชื่อของคริสตชนเห็นว่าสิทธิขั้นพื้นฐานแห่งการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ เป็นของประทานอันล้ำค่า พระศาสนจักรคาทอลิกเห็นความสําคัญของชีวิตมนุษย์และยังคงต่อสู้ เพื่อรักษาไว้  ซึ่งศักดิ์ศรีและคุณค่าพื้นฐานของชีวิตมนุษย์ ที่เริ่มตั้งแต่เกิดการปฏิสนธิในครรภ์มารดา และสิ้นสุดลงเมื่อต้องตายตามธรรมชาติ   เมื่อเสร็จสิ้นการอภิปรายแล้ว ซิสเตอร์อรัญญา กิจบุญชู ประธานสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมและปิดการสัมมนา  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *