ฉลองเลาราแบบอย่างของเยาวชน

01 (Large)

วันที่ 22 มกราคม 2021   หมู่คณะนักบุญยอแซฟ จอมทอง พร้อมกับเยาวชนบ้านธิดารักษ์และครอบครัวพนักงานในบ้าน ร่วมฉลอง บุญราศี เลารา วีกุญญา ยอดเยาวชนซาเลเซียน  โดยคุณพ่อประจวบโชค ตรีโสภา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ  ท่านได้ให้ข้อคิดในการเลียนแบบคุณธรรมแห่งความรัก ความกตัญญูของเลารา ที่ได้ถวายชีวิตแด่พระเจ้าเพื่อความรอดและการกลับใจของมารดา  เช่นเดียวกัน เยาวชนต้องเป็นกำลังสำคัญในครอบครัวสำหรับบิดามารดา และญาติพี่น้องทุกคน เพื่อแบบอย่างที่ได้ให้กับสมาชิกในครอบครัว จะเป็นพลังให้คนอื่น ๆ สามารถเดินตามหนทางแห่งการกลับใจสู่ความรอดได้ด้วย  และเราจะไม่ไปสวรรค์เพียงลำพัง   หลังจากพิธี มีบรรยากาศการฉลองร่วมกันด้วยการแสดงละครชีวประวัติของเลารา วีกุญญา  ในโอกาสนี้ มีการมอบเข็มสัญลักษณ์ของเลาราให้กับเยาวชนดีเด่นในบ้านจำนวน 6 คน ที่มาจากการเลือกของเพื่อน ๆ ทุกคน เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติความดีต่อไป …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *