ธมอ ร่วมงานวันจิตตารมณ์ซาเลเซียนระดับโลก

01 (Large)

วันที่ 15-17  มกราคม  2021   สมาชิก ธมอ เข้าร่วมงานวันจิตตารมณ์ครอบครัวซาเลเซียนระดับโลก ครั้งที่ 39  พร้อมกับสมาชิกครอบครัวซาเลเซียนทั่วโลกกว่า 7,000 คน  ซึ่งลงทะเบียนการประชุมด้วยระบบออนไลน์  ในหัวข้อ “ขับเคลื่อนด้วยความหวัง”   ในประเทศไทยมีสมาชิกของครอบครัวซาเลซียนลงทะเบียนจำนวน 85 คน ได้แบ่งการประชุมออกเป็น 5 กลุ่ม คือ   1) สำนักงานเจ้าคณะแขวงซาเลเซียน กรุงเทพ   2) บ้านธารพระพร สามพราน   3) บ้านซาเลเซียน สามพราน  4) โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง   5) โรงเรียนแสงทองวิทยา หาดใหญ่
โดยมีตัวแทนสมาชิก  ธมอ  จากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง และโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่  เข้าร่วมการประชุมในระดับโลก  ระดับภูมิภาค EAO ผ่านระบบ ZOOM และการประชุมกลุ่มระดับประเทศตามสถานที่ดังกล่าว  พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ของครอบครัวซาเลเซียนที่เข้าร่วมด้วยความสนใจ   มีการรับฟังการแบ่งปันประสบการณ์แห่งความหวังของเยาวชนในทวีปต่าง ๆ  และค้นหาแรงบันดาลใจในการส่องแสงแห่งความหวัง  ตามคำเชื้อเชิญของอัคราธิการคณะซาเลเซียนจากคำขวัญปี 2021 …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *