สันติสุขในคืนคริสต์มาส

01 (Large)

คืนวันที่ 24 ธันวาคม 2020  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่แพร่กระจายไปในหลายจังหวัดอีกครั้ง  ทำให้มีการประกาศของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ให้งดการร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์และพิธีบูชาขอบพระคุณที่มีสัตบุรุษมาร่วมจำนวนมาก และให้จัดการร่วมพิธีกรรมผ่านการถ่ายทอด “ออนไลน์” เพื่อให้ความร่วมมือกับมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันตนเอง  หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ และหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มเล็ก ๆ ในบ้าน ร่วมฉลองวันพระคริสตสมภพในพิธีบูชาขอบพระคุณภายในวัดน้อยของบ้านอย่างอบอุ่น  โดยคุณพ่อ บุญเลิศ ปณีตัธยาศัย อธิการบ้านซาเลเซียน ยินดีมาประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ทำให้เราได้รับพระพรแห่งการบังเกิดขององค์พระวจนาตถ์ ผู้ทรงเป็นแสงสว่างที่บังเกิดมาเพื่อให้ทุกดวงใจที่เปิดรับองค์พระผู้ไถ่ได้รับสันติสุข ดังถ้อยคำในการประกาศสมโภชพระคริสตสมภพในพิธีบูชาขอบพระคุณ  และถวายคำภาวนาเป็นพิเศษเพื่อพระเยซูคริสตเจ้าโปรดปกป้องทุกคนให้พ้นจากโรคระบาดที่กำลังคุกคามชีวิตในขณะนี้  หลังจากจบพิธี ทุกคนร่วมรับประทานอาหารว่าง และส่งความสุขคริสต์มาสซึ่งกันและกัน  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *