นพวารคริสต์มาสและพิธีแห่ดาว

012 (Large)

ระหว่างวันที่ 15-23 ธันวาคม 2020   คณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียน โรงเรียนวิสุทธิวงศ์  ได้ทำนพวารคริสต์มาสเตรียมจิตใจเฉลิมฉลองการมาบังเกิดของพระกุมารเยซู แต่ละวันมีสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายและข้อตั้งใจในการนำไปปฏิบัติ  นักเรียนแต่ละห้องนำของถวายร่วมกันสมทบเพื่อรวบรวมนำไปเยี่ยมและส่งความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยในหมู่บ้าน ตัวแทนนักเรียนร้องเพลงส่งความสุขในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ศึกษาธิการจังหวัด ศึกษานิเทศก์ สถานีตำรวจ อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้มีพระคุณ
วันที่ 22 ธันวาคม 2020  คณะซิสเตอร์ และตัวแทนคณะครู นักเรียนได้ร่วมพิธีแห่ดาวซึ่งจัดโดยสภาอภิบาล เขต 2 อุดรธานี มีวจนพิธีกรรม โดยคุณพ่อสมนึก สุทธิ เจ้าอาวาส เป็นประธานในพิธีเปิด และเสกดาวที่มาจากหมู่บ้านต่าง ๆ   ขบวนแห่ดาวเริ่มจากทุ่งศรีเมือง อ. บ้านดุง นำขบวนด้วยวงดุริยางค์จากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านดุง นักเรียนยุวธรรมทูต คณะสงฆ์ คณะซิสเตอร์ สัตบุรุษ ตามด้วยรถแห่ดาว สิ้นสุดที่วัดนักบุญยูดา บ้านดุง จากนั้น มีการแสดงบริเวณหน้าวัดโดยนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์  และปิดพิธีโดยคุณพ่อพงพันธ์ ม่วงมีรส ซึ่งได้อวยพรสัตบุรุษด้วยพระพรจากพระกุมาร สุดท้ายทุกคนร่วมสนุกสนานในการจับฉลาก และรับโรงทานในบรรยากาศแห่งความเป็นพี่น้อง …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *