ประชุมคณะกรรมการฯ นิตยสารดอนบอสโก

014 (Large)

วันที่ 31 ตุลาคม 2020 แผนกสื่อมวลชนซาเลเซียนประเทศไทยได้จัดประชุมคณะกรรมการนิตยสารดอนบอสโก ณ สำนักงานเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ซิสเตอร์ ฉวีวรรณ เกษทองมา ผู้รับผิดชอบฝ่ายสื่อสารมวลชนระดับแขวง เป็นตัวแทนของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยตัวแทนของสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียน คือ คณะซาเลเซียน คณะผู้รับใช้ฯ สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย คณะภคินีพระราชินีมาเรีย ซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ADMA และศิษย์เก่า โดยมี บิชอป โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล (ซดบ) ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยเป็นที่ปรึกษา
ในวาระการประชุมได้มีการประเมินผลภาพรวมของนิตยสารดอนบอสโกที่ผ่านมา และวางแผนงานร่วมกัน เพื่อพัฒนานิตยสารดอนบอสโกในปี 2021 ให้มีความก้าวหน้า และเป็นหนึ่งในสื่อของครอบครัวซาเลเซียนที่เกิดประโยชน์ต่องานอบรมเยาวชนยิ่งทียิ่งมากขึ้น …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *