SOS Earth 2020

01 (Large)

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2020 โรงเรียนเซนต์เมรี่ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ “SOS Earth 2020” เพื่อให้นักเรียนสามารถประมวลผลความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ ฝึกการขยายแนวคิดสู่การลงมือปฏิบัติ เพราะเรียนใช่แค่รู้หรือเพื่อผ่านการทดสอบ แต่เรียนให้ได้คำตอบกับโจทย์ที่จะพบต่อไปในชีวิตได้  โอกาสนี้ ซิสเตอร์ ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยบรรดาซิสเตอร์ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการของนักเรียน ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจคือ การประกวดโครงงาน STEM ศึกษา การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขัน และการประกวด ชุด Recycle จากวัสดุเหลือใช้ บรรยากาศสนุกสนานและเต็มไปด้วยความรู้ มีกิจกรรม บันจี้จัมป์ (bungee jump) ท้าทายความสามารถในการวัดแรงโน้มถ่วง โดยได้รับการบริการรถดับเพลิง และสนับสนุนอุปกรณ์เพื่ออบรมให้ความรู้และฝึกทักษะการกู้ชีพจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *