“ธิดารักษ์” รวมพลังในวันเยาวชน

20200920_141009 (Large)

วันที่ 20 กันยายน 2020   ซิสเตอร์วิไลพร เต็มอรุณรุ้ง และบรรดาซิสเตอร์หมู่คณะนักบุญยอแซฟ จอมทอง  จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติให้กับเยาวชนบ้านธิดารักษ์ จอมทอง โดยมีพิธีบูชาขอบพระคุณเฉลิมฉลองตามหัวข้ออุดมการณ์ประจำปี “เยาวชนรวมพลัง สร้างสรรค์สังคมด้วยคุณธรรม”  มีการอ่านสารวันเยาวชนแห่งชาติจาก บิชอป ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาสแผนกเยาวชน และร่วมกิจกรรมที่ฝึกฝนการให้และการเสียสละเพื่อส่วนรวมและบุคคลรอบข้าง จากนั้นมีการไตร่ตรองสมณสาส์น “ขอสรรเสริญองค์พระเจ้า”( Laudato Si ) พร้อมกับพระวาจาพระเจ้าในหนังสือกิจการอัครสาวก และถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาด และร่วมกันภาวนาเทเซ่ เพื่อให้เยาวชนได้ขอบพระคุณพระเจ้าในพระพรของพระเจ้าที่ตนเองได้รับ  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *