ฉลองการปฏิญาณตนตลอดชีพในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

01 (Large)

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2020  คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ทำฉลองให้กับสมาชิกผู้ปฏิญาณตนตลอดชีพจำนวน 3 คน คือ ซิสเตอร์มารีอา มัลลิกา ด้านซอม สัตบุรุษวัด น.โรซา แห่งลีมา บ้านคำสีดา จ.อุดรธานี  ซิสเตอร์ มารีอา ปัจจนีย์ ไทยลำภู สัตบุรุษวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูง จ.อุดรธานี และซิสเตอร์ อักเนส โยธิกา บุญธาตุ สัตบุรุษวัด น.อักเนส ห้วยเซือมใต้ จ.บึงกาฬ  เนื่องด้วยซิสเตอร์ทั้งสามได้เข้ารับการอบรมและทำการปฏิญาณตนตลอดชีพที่ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2020 เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย จึงถือเป็นโอกาสอันดีในการฉลองเพื่อร่วมแสดงความชื่นชมยินดีในบรรยากาศแบบครอบครัว   พิธีบูชาขอบพระคุณได้จัดขึ้นที่อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี ซึ่งซิสเตอร์ทั้งสามเป็นสัตบุรุษในเขตศาสนปกครอง โดย บิชอป โยเซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพระสงฆ์ในเขตศาสนปกครองอุดรธานีจำนวน 20 องค์ ร่วมถวายมิสซาและแสดงความยินดีแก่ผู้ปฏิญาณตน  ท่ามกลางความยินดีของสมาชิกในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ บิดามารดา ญาติพี่น้อง คณะครู ศิษย์เก่า เยาวชน และสัตบุรุษมากมาย   โอกาสนี้ ซิสเตอร์ มัลลิกา ด้านซอม เป็นตัวแทนของผู้ปฏิญาณตนได้กล่าวคำขอบคุณประธานในพิธี คณะสงฆ์ และทุกคนที่มาร่วมฉลองวันแห่งความชื่นชมยินดีนี้  และขอคำภาวนาสำหรับพวกเขาแต่ละคน ให้มีความซื่อสัตย์มั่นคงในการดำเนินชีวิตนักบวชในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ตลอดไป  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *