อำลาซิสเตอร์ธรรมทูตผู้มีหัวใจมารดาที่กว้างใหญ่

01

ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในคำภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของซิสเตอร์ เอสเตรีนา ปรันโด ธรรมทูตจากประเทศอิตาลีแผ่นดินของผู้ตั้งคณะ สู่ภารกิจในประเทศไทยและมอบถวายทั้งชีวิตจนลมหายใจสุดท้าย นับเป็นเวลาถึง 71 ปี แห่งชีวิตธรรมทูต และพระพรแห่งชีวิตของท่าน รวมสิริอายุ 99 ปี 19 วัน
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2020 บิชอป ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขเขตศาสนปกครองราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปลงศพ ณ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง พร้อมด้วยบรรดาพระสงฆ์คณะซาเลเซียน คณะคามิลเลียน นักบวชชาย-หญิง สมาชิกในครอบครัวซาเลเซียน คณะครู ศิษย์เก่า เยาวชน ผู้มีพระคุณ และพี่น้องสัตบุรุษจำนวนมาก รวมทั้งบรรดาแพทย์และพยาบาลที่ได้ดูแลรักษาซิสเตอร์ตลอดระยะเวลาที่รักษาตัว ทุกคนที่ได้รู้จักต่างประทับใจในซิสเตอร์ธรรมทูตผู้มีหัวใจมารดาที่กว้างใหญ่   และในโอกาสนี้ Don Wilker Rey Maldonado Rodriguez เลขานุการอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย  Dr. Giovanni poggiani กงสุลสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทย และผู้แทนจาก Cappellania italiana ประจำประเทศไทย ให้เกียรติมาร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ ซึ่งได้เริ่มเคลื่อนศพของซิสเตอร์เอสเตรีนา ออกจากวัดน้อย โรงเรียนนารีวุฒิ ไปประกอบพิธียังวัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง
ก่อนที่จะนำร่างของท่านไปยังสุสานวัดนักบุญยอแซฟ   ซิสเตอร์ อักเนส นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงชีวประวัติของซิสเตอร์เอสเตรีนา และขอบคุณสำหรับชีวิตที่ท่านได้มอบถวายแด่พระเจ้า แด่พี่น้องสมาชิกในแขวงไทย และแก่ภารกิจเพื่อเยาวชนจนลมหายใจสุดท้าย และขอท่านเสนอวิงวอนพระเจ้าจากเบื้องบนเพื่อเราทุกคนต่อไป  จากนั้น ซิสเตอร์ มาเรีย กอเร็ตตี มะลิวัลย์ ปรมัตถ์วิโรจน์ อธิการิณีเจ้าคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ ได้กล่าวคำไว้อาลัยด้วยใจรักกตัญญูรู้คุณ ในพระพรแห่งสายสัมพันธ์ระหว่างคณะ ด้านการอบรมเพื่อวางรากฐานชีวิตนักบวชที่มั่นคงและเข้มแข็ง อันเป็นมรดกฝ่ายจิตที่คณะได้รับจากชีวิตของซิสเตอร์เอสเตรีนา
หลังจบพิธีภายในวัด ได้เคลื่อนขบวนแห่ไปยังสุสานวัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง และนำร่างของท่านบรรจุไว้ในบ้านของคณะ ร่วมกับสมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ทุกคนที่ได้ล่วงหน้าไปพักผ่อนในอ้อมพระหัตถ์ของพระบิดาเจ้าในสวรรค์  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *