สมัชชาคุณธรรม “ฮักมั่นอุดรธานี …”

02 (Large)

วันที่ 18 สิงหาคม 2020   ซิสเตอร์อุษณีษ์ ธีระพัชรรังษี  และตัวแทนคุณครู นักเรียนของโรงเรียนเซนต์เมรี่  เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีภายใต้แนวคิด “ฮักมั่นอุดรธานี เมืองคนดี มีคุณธรรม”   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกลางการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงพลังความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนและยกระดับอุดรธานีสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมในระยะ 3 ปี   โดย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  เป็นผู้นำหน่วยงานองค์กรภาคีทุกภาคส่วนกว่า 90 หน่วยงาน ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม  ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย
โอกาสนี้ ทางโรงเรียนได้ร่วมการจัดแสดงผลงานเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนในนิทรรศการ “ตลาดนัดคุณธรรม”   ณ ศูนย์ประชุมมลฑลฑาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *