พิธีเปิดหมู่บ้านคุณธรรม โรงเรียนวิสุทธิวงศ์

29 (Large)

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2020   ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณีโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้านคุณธรรม และแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 โอกาสนี้ ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแขกผู้มีเกียรติในชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมในพิธีเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับนักเรียนที่เข้ารับหน้าที่ โดย นายเวชวิทย์ เทพเมืองไพร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ได้เป็นตัวแทนในการมอบสัญลักษณ์ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมด้วยคณะซิสเตอร์ คณะครู ในบรรยากาศแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจของนักเรียน ตามอุดมการณ์ประจำปีที่ว่า “รวมพลังเยาวชน สร้างสรรค์สังคม ด้วยคุณธรรม ” นักเรียนได้ร่วมกันแสดงพลังเยาวชน และมุ่งมั่นจะพัฒนาตนเพื่อเป็นพลังที่ดีในสังคมต่อไป  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *