อบรมหลักสูตรผู้นำศาสนสัมพันธ์ รุ่นที่ 21/2020

09

วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2020   ซิสเตอร์อันนา กราสซี  ตัวแทนของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำศาสนสัมพันธ์ฯ รุ่นที่ 21/2020 ภายใต้หัวข้อ  “ศาสนสัมพันธ์สู่การปฏิบัติจริง ภายใต้กฤษฎีกาฯ” ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม   ผู้เข้าอบรมจำนวน 61 คน ได้รับความรู้ที่น่าสนใจจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ทีมงานศูนย์คุณธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ “ศาสนสัมพันธ์กับการส่งเสริมคุณธรรมในสังคม”   ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ อาจารย์ประจำบรรณาธิการวารสารสิทธิและสันติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม  แนะแนวทางการขับเคลื่อนศาสนสัมพันธ์สู่สังคมไทย   นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวถึงหลักการทำงานของกรมการศาสนาด้านศาสนสัมพันธ์สู่วัฒนธรรมจังหวัด  และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของศาสนาในการป้องกันการปราบปรามการทุจริต  จากนั้นมีการเปิดเวทีเสวนาระหว่างตัวแทนศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พราห์ม-ฮินดู และซิกส์ ในหัวข้อ “ความจำเป็นของการทำศาสนสัมพันธ์”  เมื่อจบการอบรม  บิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณปิดการอบรมหลักสูตรผู้นำศาสนสัมพันธ์ รุ่นที่ 21/2020 และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *