ธมอ รับโล่เกียรติคุณ “คริสตชนต้นแบบ ครั้งที่ 3”

04

วันที่ 23 กรกฎาคม 2020  สภาคริสตจักรในประเทศไทยจัดงานสร้างสันติภาพแห่งความเชื่อในวิถีชีวิตคริสตชน เทศกาลปัสกา และพิธีมอบโล่เกียรติคุณ “คริสตชนต้นแบบ ครั้งที่ 3” ณ สภาคริสตจักรในประเทศไทย (สะพานหัวช้าง)  โดยนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการจัดงาน
โอกาสนี้ ซิสเตอร์อันนา กราสซี คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ รับมอบโล่เกียรติคุณประเภทที่ 1 “ผู้รับใช้พระคริสตเจ้าด้วยความซื่อสัตย์และเสียสละ”  ท่านเป็นซิสเตอร์ธรรมทูตชาวอิตาเลียน ทำงานในประเทศไทยเป็นเวลา 46 ปี เป็นผู้รับใช้พระคริสตเจ้าด้วยความรัก อุทิศตนด้วยการหาทุนเพื่อบรรดาเด็ก ๆ ให้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนจนประสบความสำเร็จในชีวิต และได้ติดตามเยี่ยมเยียนผู้รับทุนอย่างสม่ำเสมอ
นอกจากนั้น ทางสภาคริสตจักรได้มอบโล่เกียรติคุณประเภทที่ 3 “องค์การคริสต์ส่งเสริมสนับสนุนงานเอกภาพคริสตชนไทย” ให้กับคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  ซึ่งบริหารงานโดย ซิสเตอร์ นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย  โดยมี ซิสเตอร์ พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง เป็นผู้แทนรับมอบโล่เกียรติคุณในนามของคณะ
จากนั้น ภายในงานได้มีการเสวนา 5  องค์การคริสต์ โดย บาดหลวง เสนอ ดำเนินสะดวก เป็นผู้ดำเนินรายการ  ผู้บรรยาย 5 ท่าน คือ ศจ.วิรัช โกยดุล รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย  ศจ.พงษ์ศักดิ์ อังศ์ธราธร เลขานุการมูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์  ศจ.อนันต์ ดะนัย ผู้แทนสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย  ศจ.ศริษธิ์ ท่อมงกุฎ ผู้แทนมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย และ บิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *