เทิดเกียรติพระมารดามารีย์…

Con Maria

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2020 คณะซิสเตอร์พร้อมกับพนักงาน หมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง ได้ร่วมใจกันสวดสายประคำเพื่อเทิดเกียรติพระมารดาเป็นพิเศษตลอดเดือนแม่พระ ตามคำเสนอขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส และในโอกาสปิดเดือนแม่พระนี้พร้อมกับคริสตชนทั่วโลกเราภาวนาเป็นพิเศษเพื่อขอความช่วยเหลือจากพระมารดามารีย์ได้โปรดทรงคุ้มครองมนุษยชาติให้รอดพ้นจากโรคระบาด (COVID 19) แต่ละข้อของการสวดสายประคำ จะมีผู้แทนนำสัญลักษณ์เทียนแห่งแสงสว่างถวายแด่พระมารดามารีย์เพื่อนำคำภาวนาของเราไปถวายมนุษยชาติแด่ดวงหทัยของพระเยซูคริสตเจ้า ขอพระมารดามารีย์ทรงอำนวยพรแก่เราทุกคน…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *