STAR 2020

IMG_2199 (Large)

ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2020 ฝ่ายอภิบาลระดับแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดค่ายชุมนุมเยาวชนผู้นำ STAR 2020 ณ บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม ในหัวข้อ “พลังเยาวชนซาเลเซียน” ในปีนี้มีสถาบันในเครือของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทยเข้าร่วม 7 สถาบัน จากโรงเรียนธิดานุเคราะห์ โรงเรียนนารีวุฒิ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน โรงเรียนเซนต์เมรี่โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ และมูลนิธิธิดารักษณ์ จอมทอง จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 145 คน ซึ่งประกอบด้วย เยาวชนหญิง จำนวน 91 คน และเยาวชนชาย จำนวน 7 คน ครู จำนวน 33 คน คณะซิสเตอร์ 11 คน มีวิทยากรภาย นอกมาให้การอบรมในหัวข้อต่อไปนี้ To be STAR โดยคุณพ่อรณชัย มัทวพันธุ์ (เนื้อหาจากคำขวัญอัคราธิการซาเลเซียน2020 และหัวข้อ Finding treasure โดยคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา (เนื้อหาจาก Christus Vivit) พร้อมกับทีมงานฝ่ายอภิบาลได้นำกิจกรรมอบรมต่าง ๆ นำสู่การระดมพลังความคิด
อุดมการณ์ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะเป็นแนวทางในการอภิบาลตลอดปี ว่าดังนี้ “รวมพลังเยาวชน สร้างสรรค์สังคมด้วยคุณธรรม” ในบรรยากาศซาเลเซียนที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัoและกัน ร่วมทุกกิจกรรมด้วยความยินดี สร้างสรรค์ และรับผิดชอบ …more photos….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *