ฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมลทิน

IMG_7154

ในระหว่างวันที่29 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2019 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ร่วมทำกิจกรรมนพวารเตรียมฉลองแม่พระนิรมลทิน โดยในแต่ละวันนักเรียนจะร่วมสวดภาวนา ขับร้องบทเพลงต่าง ๆ และรับฟังโอวาท จากคณะซิสเตอร์ พร้อมทั้งจับฉลากเลือกห้องที่ได้รับพระพรเป็นพิเศษ จากนั้นหัวหน้าห้องเชิญแม่พระไปประทับยังห้องของตนเอง และวันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2019 ฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมลทิน พระนางมารีย์ เป็นผู้งดงามกว่าหญิงใด ๆ พระนางเป็นผู้ปราศจากมลทินบาป พระนางเป็นความยินดีเหลือล้นของเรา เพื่อว่าเราแต่ละคนจะได้กระทำตนให้สมกับเป็นลูกของพระนาง และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กันและกัน โดยนักเรียนทุกระดับชั้นพร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง มีการแสดงจินตลีลาจากตัวแทนนักเรียน และได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีโรงเรียนธิดานุเคราะห์ มอบโอวาทให้กับนักเรียนทุกคน …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *