ทัศนศึกษา

s1 (5) (Large)

ซิสเตอร์อานาโรซา ซิโวรี ซิสเตอร์จันทร์เพ็ญ กิ่งแก้วเพชร และครู 1 ท่าน จากโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 2 รวมจำนวน 33 คน ไปทัศนศึกษาประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2562 โดยกิจกรรมเป็นดังนี้ ช่วงเช้าจะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้และการใช้ภาษาอังกฤษ ช่วงบ่ายเป็นการเรียนรู้ วิถีชีวิต วัฒนธรรม สภาพสังคม และสถานที่สำคัญต่าง ๆ ของประเทศ เป็นช่วงเวลาที่นักเรียนได้ทำประสบการณ์จริง ในการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ เพิ่มพูนทักษะชีวิต การสังเกต การมีไหวพริบ การตรงต่อเวลา และความมีวินัยในตนเอง ทำให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานในเวลาเดียวกัน...more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *