ประชุมคริสตศาสนจักรสัมพันธ์…

20191011 (4)

ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2019 เวลา 10.00-12.00 น. ซิสเตอร์อันนา กราสซี และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ได้เป็นผู้แทนของคณะ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการอธิษฐานภาวนาเพื่อการจัดงานเอกภาพคริสตชน ครั้งที่ 2/2019 ณ สถาบันสอนภาษา BSC พญาไท ศจ.ดร.ประสาทพงษ์ ปั้นสวย เป็นผู้แทนประธานกรรมการฯ ศจ.ดร.วิรัช โกยดุล รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ดำเนินการประชุม โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ ประธานสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย ได้กล่าวถึงต้อนรับและเล่าถึงประวัติความเป็นมาของสถาบันสอนภาษา BSC พญาไท จากนั้นบาทหลวงเสนอ ดำเนินสะดวก รองประธานกรรมการฯ 0 ได้กล่าวสรุปความเป็นมาของหัวข้ออธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพ สำหรับหัวข้อพวกเขาแสดงน้ำใจต่อเราเป็นพิเศษ หลังจากนั้นคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันนำเสนอปรับแก้ไขโปสเตอร์ และกำหนดจำนวนหนังสือภาวนา 8 วัน และโปสเตอร์ รวมถึงการเตรียมทีมงานในด้านการจัดงานอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน สุดท้าย ทางสมาคมสตรีไทยคาทอลิกได้มอบมาลัยประดิษฐ์กลีบใบลาน ในโอกาสอายุ 65 ปี ของบาทหลวงเสนอ ดำเนินสะดวก และทางสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้มอบของขวัญแสดงความยินดีให้กับ นางสาววรินทร เหมะ ซึ่งได้รับโล่เชิดชูเกียรติ จากกระทรวงวัฒนธรรม….more photos…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *