ค่าย …“350 ปี มิสซังสยาม”

20 (Large)

ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2019 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ อ.บ้านดุง ร่วมกับสภาอภิบาล จังหวัดอุดรธานี เขต 2 ได้จัดค่ายสำหรับนักเรียนคาทอลิก ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3- มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “350 ปี มิสซังสยาม” โดยมีคุณพ่อประวัติ ญวนเหนือ เป็นประธานค่าย และมีสังฆานุกรวุฒิชัย จันทรักษ์ เป็นผู้ดำเนินการจัดค่ายพร้อมกับคณะครูโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ครูคำสอน และคณะพี่เลี้ยง ซึ่งมีนักเรียนมาร่วมค่าย กว่า 250 คน จากโรงเรียน และวัดใกล้เคียง การจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมืออย่างดีจากชุมชน โดยเริ่มค่าย ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่ 4 ตุลาคม มีกิจกรรมหลากหลายที่มอบทั้งความสนุกสนาน ความสามัคคี และความรู้มากมาย อีกทั้งมีการเดินขบวนแห่รอบหมู่บ้าน โอกาสเปิดเดือนแม่พระสายประคำพร้อมกับชุมชนด้วย กิจกรรมค่ายดำเนินมาจนถึงวันสุดท้ายคือวันที่ 6 ตุลาคม มีพิธีบูชาขอบพระคุณปิดค่าย โดยมีพระสังฆราชลือชัย ธาตุวิสัยเป็นประธานในพิธี พร้อมกับคณะสงฆ์หลายท่าน เป็นโอกาสแห่งการปลูกฝังความเชื่อ ความศรัทธา และความรู้ให้กับบรรดาเด็ก ๆ อาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย….more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *