ศิษย์เก่า ธมอ. เอเชีย แปซิฟิก ประชุมพบปะ วันที่สอง…

IMG_7306 (Large)

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2019 ณ บ้านธารพระพร สามพราน นับเป็นวันที่สองของการประชุมพบปะศิษย์เก่า ธมอ.ระดับเอเชีย แปซิฟิก ก่อนเริ่มการประชุมในวันนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้การต้อนรับประธานสมาพันธ์ศิษย์เก่าระดับโลก Ms. Maria Maghini ซึ่งได้เดินทางมาถึง โดยซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทยเป็นผู้มอบพวงมาลัย หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังการบรรยายจาก Sr.Maria Grazia Caputo, fma หัวข้อ “การศึกษาและสิทธิมนุษยชน” ในช่วงเช้า และในช่วงบ่าย Dr. P.R. Amutha Arokia Mary บรรยายในหัวข้อ “การปกป้องครอบครัวและการส่งเสริมสตรีในเอเชีย” ซึ่งทั้งสองหัวข้อของการบรรยายเป็นดังการเปิดวิสัยทัศน์และเพิ่มพูนประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้เป็นอย่างดี สำหรับนำมาเป็นข้อมูลประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตท่ามกลางสังคมยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการท้าทายในทุกด้าน โดยบรรยากาศของวันนี้เปี่ยมไปด้วยคุณค่าของการแบ่งปันและการทำงานร่วมกัน ….photos….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *