SSYV : Cool & Green”

pic (21) (Large)

ฝ่ายอภิบาลคณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนอาสาสมัคร ธมอ. (SSYV) ภายใต้หัวข้อ “SSYV : Cool & Green” ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม มีเยาวชนอาสาสมัครเข้าร่วมจำนวน 81 คน พร้อมกับครูและพี่ ๆ อาสาสมัครรุ่นใหญ่ (VIDES) จำนวน 11 คน ซิสเตอร์ 7 คน โดยกิจกรรมในครั้งนี้เน้นให้เยาวชนสร้างทัศนคติในการรักความเย็น ความสงบ ให้ใจเป็นสีฟ้า หลีกเลี่ยงไฟ การเผาไหม้ ความร้อนความโกรธ ช่วยกันลงมือรณรงค์ลดโลกร้อน กำจัดขยะที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ ปลูกต้นไม้ สร้างพลังสีเขียว พร้อมทั้งได้เรียนรู้สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบพึ่งพาธรรมชาติ วิถีชุมชน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรของหมู่บ้านโพนสูง โอกาสนี้ได้มีการต้อนรับสมาชิกใหม่ของ VIDES จำนวน 5 คน ถือเป็นพระของพระจริง ๆ …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *