“เธอคือ…ผู้ที่พ่อรัก”

IMG_2066 (Large)

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2019 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมวันเยาวชน ในหัวข้อ “เธอคือ…ผู้ที่พ่อรัก” ณ หอประชุมเลารา โดยมีกลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร ธมอ. (SSYV) ให้ความรู้และดูวีดิทัศน์การทำงานตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่าน และนำน้อง ๆ เต้นประกอบเพลง จากนั้นซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ได้ให้ข้อคิดแก่นักเรียนทุกคน พร้อมทั้งมอบเข็มให้แก่สมาชิกของกลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร ธมอ. …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *