กิจกรรมฐานการเรียนรู้ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น”

20190920_clever (14) (Large)

โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี แผนกอนุบาล จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2019…อ่านต่อ…. เพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ไว้ เนื่องจากว่าปัจจุบันความเจริญทางเทคโนโลยีทำให้เยาวชนไทยรับรู้วัฒนธรรมต่างชาติ เกิดการเลียนแบบได้ทั่วถึงและรวดเร็ว จนละเลยวัฒนธรรมที่ดีงามและความชาญฉลาดของภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ไห้เกิดความภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิดและท้องถิ่นของตนเอง ช่วยเสริมทักษะให้เด็กครบทั้ง 4 ด้าน และให้ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก กิจกรรมที่ ประกอบด้วย 5 ฐานได้แก่ ฐานรีรีข้าวสาร ฐานงูกินหาง ฐานข้าวจี่ ฐานจักสาน และฐานเดินกะลา เด็ก ๆ ต่างสนุกสนานกับการเรียนรู้ ที่คุณครูและผู้ปกครองจัดให้ ได้ทั้งสาระ ความสนุก และอิ่มอร่อย จริง ๆ .…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *