Bangkok Bible Missionary Discipleship 2019

IMG_4903 (Large)

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2019 นักเรียนคาทอลิก โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จำนวน 33 คน เข้าร่วมกิจกรรม Bangkok Bible Missionary Discipleship 2019 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน จัดโดยฝ่ายงานอภิบาล แผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ซึ่งในปีนี้มีจุดเน้นที่พระวรสารนักบุญยอห์น กิจกรรมเริ่มต้นด้วยวจนพิธีกรรมเปิด โดยคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายงานอภิบาลฯ จากนั้นเป็นการร่วมกิจกรรมตามฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพระวรสารนักบุญยอห์น จำนวน 9 ฐาน โดยมีพระสงฆ์และนักบวชคณะต่าง ๆ รับผิดชอบ ซึ่งประกอบไปด้วย ฐานที่ 1 โรงเรียนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ ฐานที่ 2 แผนกเยาวชน กรุงเทพ ฐานที่ 3 ฝ่ายงานธรรมทูต ในงานยุวธรรมทูต ฐานที่ 4 คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์(ซาเลเซียน) ฐานที่ 5 ศูนย์คริสตศาสนธรรมระดับชาติ ฐานที่ 6 คณะคามิลเลียน ฐานที่ 7 ซิสเตอร์คณะผู้รับใช้ ฐานที่ 8 สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ และฐานที่ 9 คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ในช่วงสุดท้ายของกิจกรรม คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร ผู้จัดการแผนกพระคัมภีร์ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่ได้ผ่านการทดสอบความรู้พระวรสารนักบุญยอห์น โอกาสนี้ นักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ เข้ารับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง จำนวน4 คน เหรียญเงิน จำนวน 14 คน และเหรียญทองแดง จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 33 คน …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *