พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

24403 (Large)

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ซิสเตอร์อุษณีษ์ ธีระพัชรรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างห้องเรียนเครือข่ายภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยสถาบันมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา ส่งเสริมความรู้ความสมารถแก่บุคลากรและให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษา และให้การจัดการศึกษาทั้ง 2 สถานบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ...more photos….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *