การพัฒนาแกนนำนักเรียนด้านทักษะชีวิต(Life Skill)

4 (Large)

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี ได้จัดกิจกรรมการเสริมสร้างทักษะชีวิต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคนอุดร 4.0 นำโดยครูรวงทอง นนทะชัย และครูภัคณิชา จันวิเศษ ร่วมกับกิจกรรม TO BE NUMBER ONE และกิจกรรมอุดมการณ์ประจำปี “ร่วมใจ สร้าง ความสุขแท้ แก่สังคม” ในบรรยากาศที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตในด้านต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้สามารถดำรงตนเป็นบุคคลที่รู้คุณค่าของตนเอง และสร้างคุณค่าให้กับสังคม ดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีสันติ และมีความสุข โอกาสนี้ มีเจ้าหน้าที่จากกรมสุขภาพจิตที่ 8 ได้มาติดตามกิจกรรม และแนะนำความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)ให้กับนักเรียนแกนนำจะได้สามารถเป็นคนเก่ง ดี มีสุขมากขึ้นทุกวัน…more photos…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *