“ผืนฟ้าแห่งรัก”

IMG_8350 (Large)

ระหว่างวันที่ 10 – 17 สิงหาคม 2562 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย มาเยี่ยมหมู่คณะเซนต์เมรี่ อุดรธานี อย่างเป็นทางการ ท่านเป็นดังผู้นำข่าวสารแห่งความชื่นชมยินดีของพระเจ้า และเป็นเหมือนฝนที่โปรยปรายนำความสดชื่น เบิกบานใจ สู่ชาวเซนต์เมรี่ โอกาสนี้ท่านได้พบกับคณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียน ศิษย์เก่า ซาเลเซียนผู้ร่วมงาน พนักงาน เยาวชนอาสาสมัคร SSYV นักเรียนคาทอลิก นักเรียนประจำ และกลุ่มเลารา ท่านได้ให้กำลังใจและมอบข้อคิดพร้อมแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อก้าวสู่ความศักดิ์สิทธิ์ อาศัยการปฏิบัติและรับใช้ในหน้าที่ประจำวันอย่างดี พวกเราวิงวอนพระมารดาตอบแทนในความดี และความเสียสละ มากมายที่ท่านได้มอบให้ เพื่อให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมมือกันสานต่อความปรารถนาของท่านซึ่งเราแน่ใจว่าเป็นพระประสงค์ที่ทรงมีต่อหมู่คณะเซนต์เมรี่แห่งนี้ …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *