มารีย์อุปถัมภ์….ถวายพระพรชัยมงคล

IMG_7879 (Large)

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ร่วมใจถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกรวยถวายพระพร นางสาวบุษบา มั่งประสิทธิ์ ตัวแทนครูกล่าวอาเศียรวาทสดุดีถวายพระพรชัยมงคล ทุกคนร่วมกันร้องเพลง สดุดีจอมราชา ชมการแสดงชุดรำเทิดพระเกียรติจากตัวแทนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 การแสดงระบำดอกบัวจากระดับชั้นอนุบาล ทุกคนร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเห็นความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมให้แสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ได้ถูกต้องเหมาะสม…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *