ธมอ. เข้าเงียบประจำปี 2019 รุ่นที่ 2

IMG_3819 (Large)

ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2019 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการเข้าเงียบประจำปี 2019 แก่สมาชิก เป็นรุนที่ 2 จำนวน 32 คน ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม ในหัวข้อ“350 ปี มิสซังสยาม… ธมอ.มุ่งสู่ความศักดิ์สิทธิ์ซาเลเซียน” โดยมีบาดหลวงบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย คณะซาเลเซียน เป็นผู้เทศน์เตือนใจ ภายใต้ความคิดและเนื้อหาขอพระสมณสาส์นเตือนใจ ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร (Evangelii Gaudium) ของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ในบรรยากาศของการรับฟัง การเปิดใจ และการภาวนา ของบรรดาผู้เข้าเงียบทุกคน นอกจากนี้ การอยู่ท่ามกลางสมาชิกผู้เข้าเงียบของซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ยังเป็นอีกโอกาสหนึ่งแห่งพระพรที่เต็มเปี่ยม ที่สมาชิกทุกคนได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย และแบ่งปันก้าวเดินแห่งความศักดิ์สิทธิ์เป็นการส่วนตัว ในบรรยากาศแห่งความไว้วางใจและความเป็นครอบครัว …more photos…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *