การถ่ายทอดเอกสารแนวทางการอบรมซิสเตอร์ผู้เยาว์ รุ่นที่ 1…

IMG_3627 (Large)

ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2019 ฝ่ายอบรมคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการถ่ายทอดเอกสารแนวทางการอบรมซิสเตอร์ผู้เยาว์ และการประชุมเชิงปฏิบัติการทำโครงการพัฒนาชีวิตส่วนบุคคล รุ่นที่ 1 โดยมีซิสเตอร์อักเนสนิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง เป็นประธาน และฝายทีมงานฝ่ายอบรม เป็นผู้ดำเนินการการประชุม มีสมาชิกจากทุกหมู่คณะเข้าร่วมจำนวน 30 คน ที่บ้านธารพระพร สามพราน ในบรรยากาศของความกระตือรือร้นและการแบ่งปันซึ่งกันและกัน
การจัดการถ่ายทอดเอกสารฉบับนี้ เป็นความปรารถนาของคณะผู้ใหญ่จากศูนย์กลางคณะที่กรุงโรม ที่ต้องการให้สมาชิกทุกคนรับทราบ ศึกษาเนื้อหา และนำสู่ภาคปฎิบัติในชีวิตหมู่คณะ โดยเอกสารฉบับนี้มี 6 บท แต่ละบทล้วนมีความสอดคล้องกัน เริ่มจากสถานการณ์แวดล้อมต่อกระบวนการอบรม ข้อมูลที่ได้รับจากสมาชิกผู้เยาว์ในระดับโลก เครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจในกระบวนการอบรม หมู่คณะที่มีส่วนช่วยให้สมาชิกผู้เยาว์เติบโต รวมถึงการจัดประสบการณ์ให้กับสมาชิกผู้เยาว์ และที่สำคัญคือบทบาทของพระมารดามารีย์ที่หมู่บ้านคานา แบบฉบับในการเจริญชีวิตท่ามกลางผู้คน ที่เห็นความต้องการของเพื่อนพี่น้องและยื่นมือเข้าช่วย
นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอการทำโครงการชีวิตส่วนตัว โดยมีซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณีบ้านมารีย์นิรมล หัวหมาก เป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างมีทิศทางและเปี่ยมด้วยคุณภาพของสมาชิก สมาชิกที่เข้าร่วมในครั้งนี้ต่างได้รับประสบการณ์ที่ดี ได้ทบทวนและรื้อฟื้นจิตตารมณ์ครอบครัว ความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องผ่านทางเอกสารที่ศึกษา มีช่วงเวลาแห่งการแบ่งปัน ภาวนาเฉลิมฉลองพิธีกรรม การเล่นเกมหย่อนใจร่วมกัน ทุกคนได้รับความรู้ ความสนุกสนาน และการพัฒนาตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและมีแบบแผนชัดเจนที่จะสืบสานต่อในชีวิตหมู่คณะ …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *