ธมอ. จัดอบรมสื่อศึกษา

IMG_3274 (Large)

ฝ่ายสื่อสารมวลชนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จัดอบรมด้านสื่อศึกษา แก่คณะซิสเตอร์และคณะครูโรงเรียนในเครือ ธมอ. ที่รับผิดชอบในด้านการให้การอบรมแก่นักเรียนเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2019 ณ บ้านธารพระพร สามพราน โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง เป็นประธานในพิธีเปิดและให้ข้อคิดแก่ผู้เข้าร่วมอบรม โอกาสนี้ ซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณีหอพักหญิงมารีย์นิรมล หัวหมาก แบ่งปันเกี่ยวกับเนื้อหาของ “สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส” ที่ให้ไว้ในโอกาสวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 53 จากนั้นซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม ได้แบ่งปันเกี่ยวกับจิตตารมณ์ของ “คุณพ่อบอสโก มาเดอร์มัสซาแรลโล นักสื่อสาร” รวมถึง “แนวปฏิบัติเพื่อการใช้สื่อฯ ประเภทโซเชียลมีเดียอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์” นอกจากนั้น ซิสเตอร์จันทร์เพ็ญ กิ่งแก้วเพชร และครูวิรมณ บัวแดง ได้แบ่งปันเนื้อหา “กิจกรรมสื่อศึกษา” และเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้อบรมถ่ายทอดแก่นักเรียนในการใช้สื่อฯ อย่างถูกต้องเหมาะสมอีกด้วย…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *