นิเทศ ติดตามและประเมินผลความพร้อม…

IMG_6182 (Large)

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดยมีขอบข่ายการนิเทศดังนี้ 1.ประเมินผลความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 2.การวิเคราะห์ผล (O-NET)3.ระบบการประกันภายในสถานศึกษา และ 4.หลักสูตรสถานศึกษา ทางโรงเรียนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คณะศึกษานิเทศก์ ได้มาชี้แนะเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โอกาสนี้ซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับ แนะนำ คณะซิสเตอร์ หัวหน้าฝ่าย และตัวแทนนักเรียนกล่าวต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วยนายสมชาย พูลศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ทางโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ขอขอบคุณคณะศึกษานิเทศน์ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง...photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *