เทิดเกียรติองค์สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส

IMG_2601 (Large)

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมเทิดเกียรติองค์สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยมีซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  ซึ่งประกอบด้วย การทำวจนพิธีกรรม การแสดงจินตลีลา และรับฟังโอวาทจากซิสเตอร์
กิจกรรมดังกล่าว นับเป็นกิจกรรมที่รวมใจนักเรียนทุกคนให้ร่วมกันสวดภาวนา และขับร้องบทเพลงด้วยความพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปา ดังคำสอนของนักบุญยอห์น บอสโก บิดาและอาจารย์ของเยาวชน…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *