“สุนทรภู่ นักกวีเอกไทย”

IMG_5553 (Large)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพรานได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562
โดยซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ผู้อำนวยการ เป็นประธาน มีการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงสุนทรภู่ครูกวี ซิสเตอร์ครูและนักเรียนร่วมขับร้องบทเพลงประกอบจินตลีลา การแสดงละครของนักเรียนระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องพระอภัยมณี ซึ่งเป็นผลงานเอกของสุนทรภู่
และในช่วงพักกลางวันมีการตอบคำถามเพื่อชิงรางวัล เกี่ยวกับประวัติของสุนทรภู่ นักเรียนได้รับความรู้ และความสนุกสนานจากการร่วมกิจกรรมในวันนี้…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *